Köszönetnyilvánítás

Az Izabella Idősek Otthona Alapítvány köszöni a 2007 évre vonatkozó rendelkező nyilatkozatok alapján részére az adóhatóság által 2008 évben átutalt személyi jövedelemadó 1%-ára vonatkozó felajánlásokat. A juttatott összeg összesen 49 169.- Ft. volt. Ebből működésre fordított összeg 14 751.- Ft, melyet az otthon szépítésérhez, dekorációk, virágok vásárlására fordítottunk. A cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg 34 418.- Ft volt. Ezt az összeget az ellátottak szabadidejének eltöltéséhez kapcsolódó eszközök vásárlására, valamint a karácsonyhoz kapcsolódó dekorációk ajándékok vásárlására fordítottuk.

Horváth Roland kuratóriumi elnök

Közhasznúsági jelentés  

BEVÉTELEK MEGOSZLÁS

Megnevezés

Összeg e Ft

Részarány %

Tevékenység árbevétele

34401

68,29

Egyéb bevételek

15436

30,64

Pénzügyi műveletek bevételei

538

1,07

Összesen

50375

100,00


RÁFORDÍTÁSOK MEGOSZLÁS
Megnevezés

Összeg e Ft

Részarány %

Anyagjellegű ráfordítások

21804

51,56

Személyi jellegű ráfordítások

19191

45,39

Értékcsökkenési leírás

432

1,02

Egyéb ráfordítás

857

2,03

Összesen

42284

100,00


SZEMÉLYI JELLGŰ RÁFORDÍTÁSOK MEGOSZLÁSA
Megnevezés

Összeg e Ft

Részarány %

Bérköltség

 14212

74,06

Személyi jellgű ráfordítások

1114

5,80

Bérjárulékok

3865

20,14

Összesen

19191

100,00Kiegészítő melléklet 2011 év

IZABELLA IDŐSEK OTTHONA ALAPÍTVÁNY
9091 RAVAZD, PAPHEGY ÚT 1.

Az alapítványt 2003 november 4-én kelt alapító okirattal magánszemélyek alapították.
Az alapítvány célja: személyes gondoskodás keretében az idősek és más, önellátásra korlátozottan képes személyek bentlakásos ellátása az IZABELLA Idősek Otthonban. Az ellátottak testi és lelki gondozásának biztosítása, célszerű és hasznos időtöltésük megszervezése .
Az alapítvány tevékenyégi köre: a célok megvalósítása érdekében a működtetéshez szükséges személyzet biztosítás, illetve alkalmazása, biztosítja az ellátottak orvosi ellátását, biztosítja az intézmény zavartalan működésének pénzügyi feltételeit.
Az alapítvány nyitott, ahhoz kül- és belföldi természetes és jogi személyek, egyesületek és társaságok egyaránt szabadon csatlakozhatnak, ha felajánlásaikkal támogatni kívánják a Alapítvány céljait, azok megvalósulását.
Az alapítvány kezelő szerve három tagú kuratórium, melynek elnöke és kettő fő tagja van.
A kuratórium munkáját az elnök irányítja.
A kuratórium elnöke: Horváth Roland. Lakcíme 9091 Ravazd, Alsótelek út 20.
Ő jogosult a mérleg aláírására.
A beszámolót Lőrinczné Bán Anna készítette. Regisztrációs száma: 136819
Az alapítványt a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság a Pk.A.KH.51,415/2003/2 szám alatt 1319. szám alatt nyilvántartásba vette.
Az alapítvány a közhasznú besorolású, ezért közhasznú egyszerűsítet éves beszámolót készít.
Könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Befektetett eszközök Bruttó Nettó érték
Immateriális javak 4 0
Tárgyi eszközök 336 127


BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Bruttó érték

Nettó étrék

Immateriális javak

4

0

Tárgyi eszközök

336

1217Készletek:
Anyagok 127 e Ft leltár alapján

Követelések 4 e Ft
Pénzeszközök 16416 e Ft
-bankszámla 14418 e Ft
-pénztár 1998 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 245 e Ft
-Bevételek aktív időbeli elhatárolása 245 e Ft

Saját tőke: 459 e Ft
-Induló tőke 880 e Ft
-Tőkeváltozás -8065 e Ft
-Tárgyévi eredmény 7644 e Ft.

Céltartalék: 814 e Ft
2012 évben visszafizetésre kerülő egyszeri hozzájárulás mérlegkészítésig ismert összegére.

Rövidlejáratú kötelezettségek: 14 095 e Ft
-szállítók 12 504 e Ft
-fizetendő adók 658 e Ft
-munkabérek 931 e Ft
-egyéb 2 e Ft


Passzív időbeli elhatárolások: 1561 e Ft
-Bevételek passzív időbeli elhatárolása 918 e Ft
-Költségek passzív időbeli elhatárolása 643 e Ft

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Közhasznú tevékenység bevétele 34401 e Ft
Közhasznú célra kapott támogatás 14653 e Ft
Pályázati úton elnyert támogatás 365 e Ft
Pénzügyi bevételek 538 e Ft
Egyéb bevétel 418 e Ft
Összesen 50375 e Ft
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel: 6500 e Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen: 42284 e Ft
Vállalkozási tevékenység ráfordításai összesen: 6947 e Ft
Közhasznú tevékenység eredménye 8091 e Ft
Vállalkozási tevékenység eredménye -447 e Ft

Rendkívüli bevétel, ráfordítás nincs.

Alkalmazottak létszáma: 11 fő
Bérköltség 14 212 e Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések 1114 e Ft

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatói:

Fizetőképességi mutató:/ (követelések+pénzeszközök)/ kötelezettségek/x100= 116,5%
Likviditási mutató: (forgóeszközök/kötelezettségek)x100 = 117,5%
Gyorsráta(pénzeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek )= 116,5%
Befektetett eszközök aránya: Befektetett eszközök/Eszközök összesen: 0,75%
Saját tőke aránya: Saját tőke/idegen tőke: 3,2%
Tőkefeszültségi mutató: (Idegen tőke/Saját tőke)x100=3070,8%
Eladósottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke)X100=3070,8%

Ravazd, 2012-03-31

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ           

Az alapítvány tevékenységét 2004. évben kezdte meg. Az első év  nagyrésze a tárgyi feltételek megteremétésével telt el.Az épület elkészülése után - melyet hosszú távu bérleti szerződés alapján használ és a haszonélvezeti joga bejegyzésre került -, a soron következő feladat a megfelelő müködtető létszám feltöltése volt.

A működési engedélyt határozatlan időre 2004. augusztus 2-án  adta meg a  Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal a H-1789-24/2004. számu határozatával.
Az engedélyezett férőhelyek száma: 25 fő, emeltszintű elhelyezés.

Az intézmény kihasználtsága már 2005  év végére elérte a 80%-ot, és azóta  is ilyen a kihasználtsági arány.
Az  otthont müködtető alapítvány már működésének első évében is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az Otthon lakói számára minél kedvezőbb ellátási feltételeket teremtsen, kihasználva a viszonylag kis létszám miatti családias jelleg minden előnyét.   Ez a férőhelyi létszám a viszonylag magas fajlagos fenntartási-müködtetési  költséggel jár,de magas szinvonalu, igényes berendezéshez mind a lakók, mind a dolgozók részére kialakitott helyiségeknél a jó közérzet biztosítása érdekében ragaszkodtunk.
Az intézménybe hetente egy alkalommal az orvosi ellátás biztosítva van, ezen felül  van fizikoterápis kezelés is.
A lakók testi gondozása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a lelki gondozásra is. Ennek keretében több hasonló intézménnyel kapcsolatot létesítettünk annak érdekében, hogy a már több éve müködőktől minél több hasznos tapasztalatot átvegyünk.
A lakók számára igény alapján kirándulásokat, látogatásokat, idősek klubjával találkozókat szerveztünk.

Kérelmünk alapján 2005.áprilsi 21.-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság alapítványunkat közhasznú szervezetté nyilvánította.

Az alapítvány az előző éveket szép eredménnyel zárta, ez az egyszeri hozzájárulások befizetésének volt  köszönhető a mostani év is pozítiv eredménnyel zárult, ez egyrészt annak köszönhető, hogy a tavalyi év terhére képzett céltartalékot ez évben felhasználta az eredménye javítására. Ugyanakkor most nem  éreztük,  szükségét annak hogy az egyszeri hozzájárulási díjak visszafizetési kötelezettségének teljesítésére céltartalékot képezzünk, mivel úgy látjuk lakóink elégedettek az általunk nyújtott gondoskodással. A munkavállalóink  90%-a az indulástól velünk dolgozik és így a rájuk bízott idősek Őket már megszokott ismerősnek tekintik, bizalommal fordulnak hozzájuk.
Az alapítvány alapító tagjai magánszemélyek és Ők is  figyelemmel kisérik annak működését, ismerik a bentlakókat, foglalkoznak az esetlegesen felmerülő, megoldásra váró problémákkal.
Célunk, a teljes férőhelyi kihasználtság elérése mellett a változatlan magas színvonalu ellátás biztosítása, a csökkenő állami támogatás ellenére, keresve más támogatási forrásokat.